Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Jesteśmy organizacją NON - PROFIT - bez działalności gospodarczej!
Pracujemy wyłącznie CHARYTATYWNIE na rzecz ciężko chorych dzieci,
niepełnosprawnej młodzieży, podopiecznych Domów Dziecka i WOŚP :-)
Od 5.10.2013r. zorganizowaliśmy 41 akcji sportowo - charytatywnych!
Non - profit organisation - without any business activity! Our charitable work focuses on disabled youth and children from orphanages! Since October 2013 we have managed to organise 41 charitable sports events thanks to our own input, the help of people of good will and our sponsors.

Statut

STATUT Fundacji

„Biegamy z Sercem”

z dnia 25.09.2015

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Cele i zasady działania Fundacji

 3. Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji

 4. Organy i organizacja Fundacji

 5. Zarząd Fundacji

 6. Rada Fundacji

 7. Zmiana statutu

 8. Postanowienia przejściowe i końcowe

 

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1

Fundacja krzewienia optymizmu, sportu i kultury o nazwie Fundacja „Biegamy z Sercem” zwana w dalszej części statutu Fundacją działa na podstawie przepisów z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach (Dz.U. z 1991roku, NR 46 poz.203 ze zm.)  oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr.96, poz.873 ze zm.) a także niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice.

 2. Fundacja może tworzyć oddziały i biura regionalne, a także przystępować do spółek i innych fundacji.

 3. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Sportu i Turystyki.


§ 4

Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja „Biegamy z Sercem”. Pieczęć może zawierać znak Fundacji.


§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

 

Rozdział II. ZASADY I CELE DZIAŁALNOŚĆI FUNDACJI 

§ 6

Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju sportu, kultury, edukacji, sztuki, nauki oraz wszechstronne promowanie optymizmu życiowego. A nadto:

 1. Popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu życia.

 2. Ogólnie pojęta działalności charytatywna.

 3. Kierowanie się ideą współpracy między ludźmi, ideą tolerancji i braku dyskryminacji.

 4. Zapobieganie marginalizacji.

 5. Wspieranie środowisk osób niepełnosprawnych.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele:

 1. Gromadzi środki finansowe i dobra materialne na swoje potrzeby.

 2. Organizuje imprezy sportowe, kulturalne, edukacyjne i integracyjne, obozy, spotkania, szkolenia, warsztaty, festiwale.

 3. Scala środowiska sportowców i ludzi uprawiających rekreację ruchową.

 4. Prowadzi działalność społeczną, edukacyjną, animacyjną.

 5. Przyznaje stypendia i nagrody osobom lub grupom osób promującym wartości Fundacji.

 6. Współpracuje z instytucjami i organizacjami sportowymi, edukacyjnymi i społecznymi.

 7. Inicjuje inne formy działalności służące celom Fundacji.

§ 8

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.Rozdział III: MAJĄTEK, DOCHODY I GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI 
 

§ 9

Majątek Fundacji stanowią środki pieniężne przekazane przez Fundatorów na Fundusz Założycielski w kwocie 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) oraz środki pieniężne, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.


§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.


§ 11

Dochodami Fundacji są:

 1. Darowizny, spadki i zapisy.

 2. Dochody ze zbiórek, imprez sportowych i publicznych organizowanych po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

 3. Subwencje osób prawnych.

 4. Dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych.

 5. Odsetki od środków pieniężnych Fundacji.

§ 12
 1. Majątek i dochody Fundacji służą realizacji celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko zgodnie z wolą spadkodawców lub donatorów.

 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji, za uprzednią zgodą Fundatorów.

 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 5. Zgoda o której mowa w ust. 3 będzie wyrażona w formie uchwały Fundatorów podjętej zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy Fundatorów.


§ 13

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

1.Działalność nieodpłatna obejmuje:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i charytatywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych poprzez m.in. zachęcanie do udziału w imprezach sportowo - charytatywnych oraz finansowe wspieranie imprez o takim charakterze,

 2. finansowe wsparcie osób niepełnosprawnych oraz podopiecznych placówek wychowawczo - opiekuńczych w zakresie: zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego, odzieży sportowej, pokrywania kosztów leczenia, stypendiów, wyjazdów na zawody sportowe oraz wakacje letnie i zimowe.

2.Działalność odpłatna obejmuje:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i charytatywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych poprzez m.in. zachęcanie do udziału w imprezach sportowo - charytatywnych oraz finansowe wspieranie imprez o takim charakterze,

 2. finansowe wsparcie osób niepełnosprawnych oraz podopiecznych placówek wychowawczo - opiekuńczych w zakresie: zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego, odzieży sportowej, pokrywania kosztów leczenia, stypendiów, wyjazdów na zawody sportowe oraz wakacje letnie i zimowe.

§ 14

Rejestr dochodów Fundacji prowadzi Zarząd.

§ 15

Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.Rozdział IV: ORGANY I ORGANIZCJA FUNDACJI

 § 16

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

 2. Rada Fundacji zwana dalej Radą. 

§ 17

Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.Rozdział V: ZARZĄD FUNDACJI

§ 18

 1. Zarząd Fundacji może liczyć od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływany przez Fundatorów na 3 (trzy) letnią kadencję.

 2. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.

 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Gdy Zarząd jest jednoosobowy, to uchwały podejmuje osoba pełniąca rolę Prezesa fundacji. 

 4. Funkcję prezesa, wiceprezesa i członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Zarząd. 

 6. Każdy z członków Zarządu może być odwołany przez Fundatorów przed upływem kadencji.

 7. Odwołanie jest skuteczne w terminie określonym w decyzji o odwołaniu.

 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje również w skutek:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji,

 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 3. śmierci członka Zarządu.

 1. Wszystkie decyzje Fundatorów dot. powołania i odwołania członków Zarządu oraz ustalenia treści umów określających warunki, na jakich powołani członkowie Zarządu będą wykonywali swoje obowiązki, zapadać będą w formie uchwały Fundatorów, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Fundatorów.

 2. Jedna osoba może posiadać tylko jeden głos i nie można odstąpić go innej osobie.

§ 19
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. zatwierdzenie bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji,

 2. pozyskiwanie środków na działalność Fundacji, w tym darowizn, spadków, zapisów, dotacji,

 3. stawianie wniosków o przystąpieniu do spółek i fundacji,

 4. stwierdzenie stanu likwidacji Fundacji,

 5. przeprowadzenie likwidacji Fundacji,

 6. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

 7. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych dla Fundatorów. 

§ 20

 1. Decyzje podejmowane są na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu, lub jak zapisano w § 18 ust 3, gdy Zarząd jest jednoosobowy, to uchwały podejmuje osoba pełniąca rolę Prezesa fundacji. 

 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 4. Zarząd składa Fundatorom sprawozdania finansowe oraz okresowe z działalności fundacji, na ich każdorazowy wniosek, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Fundatorów takiego wniosku, w zakresie wskazanym w tym wniosku. Decyzje Fundatorów w sprawie w/w wniosków zapadać będą w formie uchwały Fundatorów, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Fundatorów. 

 5. Członkowie Zarządu działają na rzecz Fundacji nieodpłatnie - społecznie, mogą jednak otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów.Rozdział VI: RADA FUNDACJI

 § 21

 1. Radę Fundacji wybierają Fundatorzy w formie uchwały - zwykłą większością głosów.

 2. Rada Fundacji składa się z minimum 3 (trzech), a maximum 6 (sześciu) osób.

 3. W skład Rady Fundacji wchodzić mogą Fundatorzy jak również osoby przez nich wybrane.

 4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.

 5. Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3. za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.

 1. Fundatorzy, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierają od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. 6 i 7  § 21 rozdział VI.

 

§ 22

Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji. 

§ 23
 1. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3(trzy) lata. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.

 2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

 3. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych przyczyn. Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 24

 1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

 2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,

 2. ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

 3. uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji, jeżeli takowy istnieje,

 4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

 

Rozdział VII: ZMIANA STATUSU

 § 25

Zmian w Statucie Fundacji dokonują Fundatorzy, na podstawie podjętych uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Fundatorów i mogą one dotyczyć każdego z jego zapisów.


Rozdział VIII: POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE


§ 26

 1. Fundacji zabrania się:

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b)      przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d)     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 27

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. Połączenie takie wymaga zgody Fundatorów. Decyzja Fundatorów dot. wyrażenia tej zgody będzie podjęta w formie uchwały większości Fundatorów, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Fundatorów.

 

§ 28
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji podejmą Fundatorzy w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Fundatorów.

 3. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd Fundacji. 

§ 29

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art.5 ust.4 ustawy o fundacjach na rzecz instytucji, których działalności odpowiada celom Fundacji.

§ 30

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 10 września każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok finansowy. 

§ 31

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

 FUNDATORZY - Piotr Chmiel i Artur Szcześniak